R735X

0,00

Categoría: Código SKU: R735X

Descripción

R735X meter kit option, comprises R735 + 2×50 ml buffers (pH 4 and 7), 50 ml electrolyte (3 M KCl) and 50 ml conductivity standard (0.01 M KCl).

Marca

Consort NV